Tư vấn và Quản lý bán hàng bất động sản

› Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể & phân kỳ bán hàng
(kế hoạch ra hàng, giá bán tại từng thời điểm, cách thức để thu hút khách hàng và thu hút đại lý bán hàng);

› Xây dựng và quản lý các chính sách khuyến mãi, chính sách bán hàng

› Dựa vào uy tín & kinh nghiệm để lựa chọn đội ngũ bán hàng tốt nhất:

  • Xây dựng cơ chế, chính sách sales phù hợp
  • Đào tạo đội ngũ bán hàng
  • Quản lý, kiểm soát đại lý bán hàng
  • Tổ chức kickoff, các chiến dịch push sales
  • Xây dựng và quản lý quy trình bán hàng
  • Quản lý và thu hồi công nợ của khách hàng
  • Báo cáo định kỳ, điều chỉnh phù hợp, kịp thời